Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων

Οι Επιχειρήσεις, είτε μικρομεσαίες, είτε μεγάλες έχουν υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος. Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από το Νόμο, είτε όχι) να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια.

Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον, να την αποκαταστήσει. Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλ. των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.

Σας παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα πάντα με το είδος και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Ενδεικτικές καλύψεις είναι:

  • Ατυχήματα που μπορεί να συμβούν εντός της επιχείρησης σε πελάτες, προμηθευτές και επισκέπτες.
  • Ατυχήματα πελατών, προμηθευτών και επισκεπτών από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων, λειτουργία ανελκυστήρων.
  • Τροφική Δηλητηρίαση.
  • Ατυχήματα κατά τη λειτουργία πισίνας.
  • Ατυχήματα κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης του χώρου.
  • Κλοπή οχημάτων από το χώρο στάθμευσης.
  • Υλικές ζημιές σε αντικείμενα πελατών, που φυλάσσονται από την επιχείρηση.
  • Εργοδοτική Ευθύνη.
  • Ατυχήματα από τη χρήση μηχανημάτων τεχνικού έργου.