Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Ενδεικτικά παρέχεται κάλυψη σε επαγγελματικές ομάδες όπως:

Διευθυντών και Στελεχών, Λογιστικών γραφείων, Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Ιατρών, Φαρμακοποιών, Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων, Tour Operators, Ι.Κ.Τ.ΕΟ. κ.α

Καλύπτεται οποιοδήποτε λάθος ή αμέλεια γίνει από τις διεργασίες αυτών εις βάρος των πελατών τους και της Εταιρείας.